شریعتمداری به دادگاه فراخوانده شد

1 اسفند 1395 ساعت 12:50

"حسین شریعتمداری" به اتهام انتشار بیانیه بسیج های دانشجویی دانشگاه ازاد استان تهران خطاب به میرزاده 8اسفندماه به شعبه ۹ دادگاه کیفری مطبوعات فراخوانده شد.


به گزارش خبرنگار سیاسی اطلاعات روز# "حسین شریعتمداری" به اتهام انتشار بیانیه بسیج های دانشجویی دانشگاه  ازاد استان تهران خطاب به  میرزاده 8اسفندماه به شعبه ۹ دادگاه کیفری مطبوعات فراخوانده شد.


کد مطلب: 36624

آدرس مطلب: http://www.etelaterooz.ir//news/36624/شریعتمداری-دادگاه-فراخوانده

اطلاعات روز
  http://www.etelaterooz.ir