يکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰

محمد علی زم سکوتش درباره فعالیتهای فرزندش، مدیر کانال آمد نیوز را شکست

Share/Save/Bookmark
بارها برای روح‌ا‌لله پیغام فرستادم، که در رویه‌اش تجدیدنظر کند/پیغام فرستاد که دیگر فرزندی به نام روح‌الله ندارد .
کد مطلب: 36651
 
اطلاعات روز# بارها برای روح‌ا‌لله پیغام فرستادم، که در رویه‌اش تجدیدنظر کند/پیغام فرستاد که دیگر فرزندی به نام روح‌الله ندارد .
 
حجت الاسلام محمد علی زم درخصوص فعالیت های ضد انقلابی پسرش گفت: اینکه یک نفر منســوب به من کاری بکند و به دنبال آن در مورد من قضاوت نادرستی شود عملی به دور از انصاف، اخالق و غیر شرعی است. 
 
مگر هر پسری از پدرش تبعیت میکنــد؟ مگر هر پدری همه فعل و عمل فرزندش را تایید میکند!! هر انسانی در نظام الهی و هســتی برای خودش کارنامه و شخصیت مستقلی دارد، بنده از ابتدا گرایش به اعتدال داشــتهام. 
 
محکوم و حمله کردن از جانب هیچ کسی، خط فکری و مورد تایید من نیســت. 
 
با فکر و عمل همواره اطرافیانم را به میانه روی دعوت کردم، البته من فرصت کافی صرف فرزندان خودم نکرده‌ام و ممکن است این نقص از من هم باشد، اما این نقص معلول یک دیدگاه و مسئولیت پذیریای بود که من داشتم و همواره منافع ملی را بر مسائل زندگی شخصی ترجیح دادم. 
 
وفاداری من بعد از گذشــت 40 سال از انقالب باید ثابت شده باشد اگر اینطور نباشد با توضیح و اعتراف من هم چیزی عوض نخواهد شــد. 
 
اساسا با تندروی مخالفم نه پســرم و نه هیچ کس دیگر حــق ندارد با تندروی انقلابی و غیر انقلابی، با حکومتی که در به سرانجام رســیدنش مرارتهای زیادی کشیده شده، مخالفت کند.
 
بارها برای او پیغام فرستادم، که در رویه خود تجدیدنظر کن و دلخوری هایم را از برخی حرفها و موضع گیریهای او به گوشش رساندند. 
 
جواب داده که بــه پدرم بگویید؛ "او فرزنــدی چون روح الله گذشــته نــدارد و من بر اســاس عقل و تکلیفی متفاوت از گذشته رفتار میکنم"»
 

 
کلمات کليدی: محمد علی زم/روح الله زم/کانال آمدنیوز/اطلاعات روز