چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۴
روحانی در همایش بیمه و توسعه:

جزئیات تماس تلفنی با اوباما/ مشاورانم برای گفتگو قانعم کردند