يکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۵۴
ریاست مجتمع یا قوه قضائیه رسیدگی کنند!

رفتار غیر منطقی در شعبه دوم اجرای احکام #مجتمع_قضائی_عدالت که منجر به اطاله دادرسی و ضرر محکوم له میشود

Share/Save/Bookmark
اگر محکوم علیه با همکاری برخی در مزاید بصورت پنهان شرکت کرده باشد و فقط 10 درصد اولیه هزینه کارشناسی را پرداخت کرده باشد و از پرداخت الباقی برای ادطاله دادرسی و پرداخت دیون خودداری کند قانون چه تکلیفی را مشخص کرده است؟
کد مطلب: 60759
 
به گزارش#اطلاعات_روز#یکی از رفتارهای عجیب که متاسفانه منجر به اطاله دادرسی و سوء استفاده محکوم علیه میشود بحث کارشناسی و مزایده است

برای مثال در دادورزی شعبه 106 دادگاه عدالت فردی در سال 1397 محکوم به پرداخت دینی شده است و مدعی است که جنس او به مبلغ دین محکوم شده می ارزد، در این مرحله محکوم علیه مجبور میشود علیرغم مالی که از دست داده هزینه کارشناس را نیز پرداخت نماید،بعد از نظر کارشناسی که میزان اجناس توقیفی کمتر از مبلغ دین است مجدد محکوم به در یک پروسه زمانبر و طولانی با درخواست کارشناس سه نفره محکوم علیه موافقت مینماید و نظر کارشناس اولیه تایید میشود،اجناس به مزایده گذاشته میشود و ظرف شش ماه به فروش نمیرسد یا هر اتفاق دیگری حال دادورزی شعبه 106 مجتمع قضائی عدالت مدعی است که چون 6 ماه از مدت کارشناسی ها گذشته مجدد اجناس باید کارشناسی شود و چند سوال:

1-اگر محکوم علیه با همکاری برخی در مزاید بصورت پنهان شرکت کرده باشد و فقط 10 درصد اولیه هزینه کارشناسی را پرداخت کرده باشد و از پرداخت الباقی برای ادطاله دادرسی و پرداخت دیون خودداری کند قانون چه تکلیفی را مشخص کرده است؟

2-حالا که 6 ماه از کارشناسی به دلیل عدم پیگیری های تعمد محکوم علیه گذشته چه کسی باید هزینه کارشناسی مجدد را پرداخت کند؟

3-اگر هزینه کارشناسی مجدد با محکوم له باشد که منصفانه نیست و اگر با محکوم علیه باشد عدم پرداخت یا اعسار از پرداخت نیز منجر به اطاله زمان خواهد شد؟

4-مابقی پروند و دیون باقی مانده معطوف به کارشناسی مجدد و مزایده مجدد شده است که این موضوع هر ثانیه به نفع محکوم علیه است چون به راحتی در قبال اخذ مبلغی و معرفی مال ناچیزی در حال کسب و کار است و با این سیر سعودی قیمت ها محکوم له متضرر خواهد شد

خواهشمند است رئیس مجتمع قضائی عدالت و یا ریاست محترم قوه قضائیه در این خصوص پاسخگو باشند
کلمات کليدی: مجتمع قضائی/عدالت/دادورزی/رئیسی/کرونا/حقوق/علی انصاریان/اطاله/دادرس/اطلاعات روز#