باتوجه به ماجراجویی های امریکا در خلیج فارس سپاه کدام اهداف را مورد اصابت قرار میدهد؟
کشتی های نظامی
% ۱۳.۳
تنگه هرمز
% ۲۰
ناو امریکایی
% ۵۳.۳
آخرین کشور محل توقف امریکایی ها
% ۱۳.۳
جمع کل: ۱۵ رأی