باتوجه به ماجراجویی های امریکا در خلیج فارس سپاه کدام اهداف را مورد اصابت قرار میدهد؟
کشتی های نظامی
% ۱۴.۳
تنگه هرمز
% ۲۵.۷
ناو امریکایی
% ۵۴.۳
آخرین کشور محل توقف امریکایی ها
% ۵.۷
جمع کل: ۳۵ رأی