آیا تغییر رئیس جمهور امریکا تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟
بلی
% ۳۵.۷
خیر
% ۶۴.۳
جمع کل: ۱۴ رأی