به کدام گزینه در انتخابات 1400 رای میدهید؟
مستقل
% ۰
اصلاحطلب
% ۰
اصولگرا
% ۰
نظامی
% ۰
جمع کل: ۰ رأی